Archive for April, 2012

Sutra Huang Ting

Sutra Huang ting dibaca untuk menghilangkan energi gelap dalam tubuh seperti sehabis kesurupan.

seperti dianjurkan Maha guru dalam kisah bab ke-8 “setan wanita” dari buku “Batin teduh seketika” (Living this moment in purity)

黄庭经

上有黄庭,下有关元,前有幽阙,后有命门,嘘吸庐外,出入丹田。审能行之可长

存,黄庭中人衣朱衣,关门壮龠盖两扉,幽阙侠之高魏魏,丹田之中精气

微,玉池清水上生肥,灵根坚固志不衰,中池有士服赤朱,横下三雨神所居,中外

相踞重閈之,神庐之中务修治,玄膺气管受精苻,急固子精以自持,宅中有士常衣

绛,子能见之可不病,横理长尺约其上,子能守之可无恙,呼吸庐间以自偿,保守

貌坚身受庆,方寸之中谨盖藏,精神还归老复壮,侠以幽阙流下竟,养子玉树杖可

扶,至道不烦不旁迕,灵台通天临中野,方寸之中至关下,玉房之中神门户,既是

公子教我者,明堂四达法海员,真人子丹当我前,三阙之间精气深,子欲不死修昆

仑,绛宫重楼十二级,宫室之中五采集,赤神之子中池立,下有长城玄谷邑,长生

要眇房中急,弃捐摇俗专子精,寸田尺宅可治生,系子长流心安宁,观志流神三奇

灵,闲暇无事修太平,常存玉房视明达,时念大仓不饥渴,役使六丁神女谒,閈子

精路可长活,正室之中神所居,洗心自治无敢汙,历观五藏视节度,六府修治洁如

素,虚无自然道之故,物有自然事不烦,垂拱无为心自安,虚无之居在廉间,寂寞

旷然口不言,恬淡无为游德园,积精香洁玉女存,作道忧柔身独居,扶养性命守虚

无,恬淡无为何思虑,羽翼以成正扶疏,长生久视乃飞去,五行参差同根节,三五

合气要本一,谁与共之升日月,抱珠怀玉和子室,子自有之持无失,即欲不死藏金

室,出月入日是吾道,天七地三回相守,升降五行一合九,玉石落落是吾宝,子自

有之何不守,心晓根蒂养华采,服天顺地合藏精,七日之奇吾相舍,昆仑之性不迷

误,九原之山何亭亭,中有真人可使令,蔽以紫宫丹城楼,侠以日月如明珠,万岁

照照非有期,外本三阳物自来,内养三神可长生,魂欲上天魄入渊,还魂反魄道自

然,旋玑悬珠环无端,玉石户金身貌坚,载地玄天迫乾坤,象以四时赤如丹,前仰

后卑各异门,送以还丹与玄泉,象龟引气致灵根,中有真人巾金巾,负甲持苻开七

门,此非枝叶实是根,昼夜思之可长存。仙人道士非可神,积精所致和专仁,人皆

食谷与五味,独食大和阴阳气,故能不死天丰既,心为国主五藏王,受意动静气得

行,道自守我精神光,昼日照照夜自守,渴自得饮饥自饱,经历六府藏卯酉,转阳

之阴藏于九,常能行之不知老,肝之为气调且长,罗列五藏生三光,上合三焦道饮

浆,我神魂魄在中央,随鼻上下知肥香,立于悬膺通神明,伏于老门候天道,近在

于身还自守,精神上下开分理,通利天地长生草,七孔已通不知老,还坐阴阳天门

候,阴阳下于通神明,过华盖下清且凉,入清冷渊见吾形,其成还丹可长生,下有

华盖动见精,立于明堂临丹田,将使诸神开命门,通利天道至灵根,阴阳列布如流

星,肺之为气三焦起,上伏天门候故道,窥离天地存童子,调利精华调发齿,颜色

润泽不复白,下于咙喉何落落,诸神皆会相求索,下有绛宫紫华色,隐在华盖通六

合,专守诸神转相呼,观我诸神辟除耶,其成还归与大家,至于胃管通虚无,閈塞

命门如玉都,寿专万岁将有余,脾中之神舍中宫,上伏命门合明堂,通利六府调五

行,金木水火土为王,日月列宿张阴阳,二神相得下王英,五藏为主肾最尊,伏于

大阴藏其形,出入二窍舍黄庭,呼吸庐间见吾形,强我筋骨血脉盛,恍惚不见过清

灵,恬淡无欲遂得生,还于七门饮大渊,道我玄膺过清灵,问我仙道与奇方,头载

白素距丹田,沐浴华池生灵根,被发行之可长存,二府相得开命门,五味皆至善气

还,常能行之可长生。

永和十二年五月二十四日五山阴县写

Huáng Tíng  Jīng,

Shàng yǒu huáng tíng, xià yǒuguān yuán, qián yǒu yōu quē,hòu yǒu mìng mén, xū xī lú wài, chūrù dāntián. Shěn néng xíng zhī kě cháng Cún, huángtíngzhōng rén yī zhū yī, guānmén zhuàng yuè gài liǎng fēi, yōu quēxiázhī gāo wèi wèi, dāntián zhī zhōng jīng qì Wēi,

yùchí qīngshuǐ shàng shēng féi, líng gēn jiāngù zhì bù shuāi, zhōng chí yǒu shì fú chì zhū, héng xià sān yǔ shén suǒ jū, zhōngwài Xiāng jù zhòng hàn zhī, shén lú zhī zhōng wu xiūzhì, xuán yīng qìguǎn shòujīng fú, jí gù zi jīng yǐ zìchí, zhái zhōng yǒu shì cháng yī Jiàng, zǐ néng jiàn zhī kěbù bìng, héng lǐ cháng chǐ yuē qí shàng,

zǐ néng shǒuzhī kě wúyàng, hūxī lú jiān yǐ zì cháng, bǎoshǒu Mào jiān shēnshòu qìng, fāngcùn zhī zhōng jǐn gài cáng, jīngshén hái guī lǎo fùzhuàng, xiá yǐ yōu quē liúxià jìng, yǎngzǐ yùshù zhàng kě Fú, zhì dào bù fán bù páng wù, língtái tōngtiān lín zhōngyě, fāngcùn zhī zhōng zhì guān xià, yù fáng zhī zhōng shén ménhù, jìshì Gōngzǐ jiào wǒ zhě, míngtáng sì dá fǎ hǎiyuán, zhēnrén zǐ dān dāng wǒ qián,

sān quē zhī jiān jīng qì shēn, zi yù bùsǐ xiū kūn Lún, jiàng gōng chóng lóu shí’èr jí, gōngshì zhī zhōng wǔ cǎijí, chìshén zhīzǐ zhōng chí lì, xià yǒu chángchéng xuán gǔ yì, chángshēng Yào miǎo fáng zhōng jí, qì juān yáo sú zhuān zi jīng, cùn tián chǐ zhái kě zhì shēng, xì zi cháng liú xīn ānníng, guān zhì liú shén sān qí Líng, xiánxiá wú shì xiū tàipíng, cháng cún yù fáng shì míngdá, shí niàn dà cāng bù jī kě, yìshǐ liù dīng shénnǚ yè, hàn zi Jīng lù kě cháng huó, zhèng shì zhī zhōng shén suǒ jū, xǐxīn zìzhì wú gǎn wū, lì guān wǔ cáng shì jié dù, liù fǔ xiūzhì jié rú Sù, xūwú zìrán dào zhī gù, wù yǒu zìrán shì bù fán, chuígǒng wúwéi xīn zì ān, xūwú zhī jū zài lián jiān,

jìmò Kuàng rán kǒu bù yán, tiándàn wúwéi yóudéyuán, jī jīng xiāng jié yùnǚ cún, zuò dào yōu róu shēn dújū, fúyǎng xìngmìng shǒu xū Wú, tiándàn wú wéi hé sīlǜ, yǔyì yǐ chéngzhèng fúshū, chángshēng jiǔ shì nǎi fēi qù, wǔháng cēncī tónggēn jié,

sānwǔ Hé qì yào běn yī, shuí yǔgòng zhī shēng rì yuè, bào zhū huái yù hézi shì, zǐ zì yǒu zhī chí wú shī, jí yù bùsǐ cáng jīn Shì, chū yuè rù rì shì wú dào, tiān qī de sān huí xiāng shǒu, shēngjiàng wǔháng yī hé jiǔ, yùshí luòluò shì wú bǎo, zǐ zì Yǒu zhī hébù shǒu, xīn xiǎo gēn dì yǎng huá cǎi, fú tiānshùn de hé cáng jīng, qī rì zhī qí wú xiāng shě, kūnlún zhī xìng bù mí Wù, jiǔ yuán zhī shān hé tíngtíng, zhōng yǒu zhēnrén kě shǐ lìng, bì yǐ zǐ gōng dān chénglóu, xiá yǐ rì yuè rú míngzhū, wànsuì Zhào zhào fēi yǒuqī, wài běn sān yáng wù zì lái, nèi yǎng sān shén kě chángshēng, hún yù shàngtiān pò rù yuān, huánhún fǎn pò dào zì Rán, xuán jī xuán zhū huán wúduān, yùshí hù jīn shēn mào jiān, zài de xuán tiān pò qiánkūn, xiàng yǐ sì shí chì rú dān, qián yǎng Hòu bēi gè yì mén, sòng yǐ huán dān yǔ xuán quán, xiàng guī yǐn qì zhì líng gēn, zhōng yǒu zhēnrén jīnjīn jīn, fù jiǎ chí fú kāi qī Mén, cǐ fēi zhīyè shí shì gēn, zhòuyè sī zhī kě cháng cún. Xiānrén dàoshi fēi kě shén, jī jīng suǒ zhì hé zhuān rén, rén jiē Shí gǔ yǔ wǔwèi, dú shí dàhé yīnyáng qì, gù néng bùsǐ tiān fēng jì,

xīn wèi guó zhǔ wǔ cáng wáng, shòu yì dòngjìng qì de Xíng, dào zì shǒu wǒ jīngshén guāng, zhòu rìzhào zhào yè zì shǒu, kě zìdé yǐn jī zì bǎo, jīnglì liù fǔ cáng mǎo yǒu, zhuǎn yáng Zhī yīn cáng yú jiǔ, cháng néng xíng zhī bùzhī lǎo, gān zhī wéi qì tiáo qiě zhǎng, luóliè wǔ cáng shēng sānguāng, shàng hé sānjiāo dào yǐn Jiāng, wǒ shén húnpò zài zhōngyāng, suí bí shàngxià zhī féi xiāng, lì yú xuán yīng tōng shénmíng, fú yú lǎo mén hou tiāndào, jìn zài Yú shēn hái zì shǒu, jīngshén shàngxià kāi fèn lǐ, tōng lì tiāndì chángshēng cǎo, qī kǒng yǐ tōng bùzhī lǎo, hái zuò yīnyáng tiānmén Hou, yīnyáng xià yú tōng shénmíng,guò huágài xià qīng qiě liáng,

rù qīnglěng yuān jiàn wú xíng, qí chéng hái dān kě chángshēng, xià yǒu Huágài dòng jiàn jīng, lì yú míngtáng lín dāntián, jiāng shǐ zhū shén kāi mìng mén, tōng lì tiāndào zhì líng gēn, yīnyáng liè bù rú liú Xīng, fèi zhī wéi qì sānjiāo qǐ, shàng fútiān mén hou gùdào, kuī lí tiāndì cún tóngzǐ, diào lì jīnghuá tiáo fā chǐ, yánsè Rùnzé bù fù bái, xià yú lóng hóu hé luòluò, zhū shén jiē huì xiāng qiúsuǒ, xià yǒu jiàng gōng zǐ huá sè, yǐn zài huágài tōng liù Hé, zhuān shǒu zhū shén zhuǎn xiāng hū, guān wǒ zhū shén pì chú yé, qí chéng hái guī yǔ dàjiā, zhìyú wèi guǎn tōng xūwú,

hàn sāi Mìng mén rú yù dōu, shòu zhuān wànsuì jiāng yǒuyú, pí zhōng zhī shén shě zhōng gōng, shàng fú mìng mén hé míngtáng, tōng lì liù fǔ diào wǔ Xíng, jīn mù shuǐhuǒ tǔ wéi wáng, rì yuè liè sù zhāng yīnyáng, èr shén xiāng dé xià wáng yīng, wǔ cáng wéi zhǔ shèn zuì zūn, fú yú Dà yīn cáng qí xíng, chūrù èr qiào shě huáng tíng, hūxī lú jiān jiàn wú xíng, qiáng wǒ jīngǔ xuèmài shèng, huǎnghū bùjiànguò qīng Líng, tiándàn wú yù suì de shēng, hái yú qī mén yǐn dà yuān, dào wǒ xuán yīngguò qīng líng, wèn wǒ xiandào yǔ qí fāng, tóu zài Bái sù jù dāntián,

mùyù huá chí shēnglíng gēn, pī fà xíng zhī kě cháng cún, èr fǔ xiāng dé kāi mìng mén, wǔwèi jiē zhì shàn qì Hái, cháng néng xíng zhī kě chángshēng. Yǒnghé shí’èr nián wǔ yuè èrshísì rì wǔshān yīn xiàn xiě.

Iklan

Leave a comment »

salah fengshui dan akibat penyakitnya

dikutip dari buku secun, fengshui rumah tinggal

Hal yang mencakup tentang kesehatan dalam bentuk rumah amat luas sekali.

sulit dibahas secara keseluruhan, namun ada beberapa kunci utama yang akan

kita bahas.

Penyakit tumbuh daging (kanker) – perhatikan bagian bangunan dari rumah yang tidak simetris dan menonjol keluar dari sisi simetris.

memerlukan pembedahan – berarti ada cacat di sudut rumah, misalnya membukajendela/lobang di atap, merenovasi/merombak bagian yang sudah diperbaiki.

Penyakit dalam – perhatikan tungku perapian atau bak pencucian.

penyakit syaraf – perhatikan masalah posisi peletakan ranjang dan meja altar ada yang salah.

Penyakit saluran kemih – perhatikan masalah kelancaran sarana pembuangan air / drainase.

Penyakit THT – perhatikan posisi mulut jendela.

Penyakit tulang/osteoporosis – perhatikan konstruksi penyangga atap dan tiang rumah.

dan lain sebagainya.

Menurut hemat saya bentuk sebuah rumah sangat menentukan kesehatan penghuninya, mungkin ahli fengshui yang umum tidak mampu mendeteksinya, tapi jika ia seorang ahli fengshui yang sejati pasti paham masalah ini.

1. pengarush sirkulasi energi yang masuk kerumah (mengalir mulai dari tembok macan masuk kerumah).

2. pengaruh medan magnet. sebuah rumah yang dibangun akan mempunyai medan magnet sendiri, begitu juga tubuh manusia, nah bila keduanya digabung akan terjadi 2 hal yaitu saling bertolak atau terjadi tarik menarik ? disitulah kuncinya.

3. Pengaruh getaran tanah (mempunyai tanah yang berenergi bagus/rusak)

saya pernah menyelidiki masalah toilet/kamar kecil, jika salah posisi akan banyak muncul penyakit. seperti :

– sakit kepala, penyakit mata, radang gusi, radang paru-paru, penyakit jantung, diabetes, sakit perut, hepatitis dll.

semuanya berhubungan dengan toilet. jika sebuah rumah ditarik garis silang seperti tanda salib sehngga rumah terbagi menjadi 4 bagian yang sama, maka toilet tidak boleh berada di atas garis tanda salib tersebut akan berakibat serius.

begitu juga dengan tungku perapian yang terdapat di negara 4 musim. tungku perapian adalah unsur api tidak boleh menghadap pintu utama, seperti masuk rumah langsung melihat tungki api akan menyebabkan keluarga tidak harmonis. ini salah satu penyebab broken home di negara barat.

tungku api juga tidak boleh diatas garis silang pada posisi utara, sebab air dan api saling mematikan, juga tidak boleh diatas garis silang posisi selatan, sebab api ditambah api akan makin membara, terlalu membara tidak baik. paling ideal di posisi timur.atau tenggara atau juga barat laut.  sebaiknya energi api dari tungku perapian juga tidak boleh ditempatkan disepanjang garis silang. energi api amat memberi akibat yang serius bagi manusia yang berhubungan dengan suhu tubuh seperti segala radang yang terjadi berhubungan dengan energi api.

oleh karena itu toilet dan tungku perapian hendaknya ditempatjkan di posisi yang aman-aman saja.

bentuk rumah yang paling mujur adalah : tata cahaya cukup sedang. jika terlalu terang -energi yang tersimpan akan buyar. dan terlalu gelap – energi yang tersimpan akan membusuk menjadi angker. udara bersirkulasi dengan baik. bahkan udarayang ditempat semestinya menyimpan energi (gudang harta) dapat bergerak dengan pelan-pelan, ini merupakan pengatahuan yang sangat dalam.

Leave a comment »

4 tingkatan dalam melatih diri

Empat Tingkat Dalam Melatih Diri 【修行的四個層次】
Ceramah Dharma Shizun di Taman Tantra Satya Buddha, 27 Febuari 1992.
Oleh Maha Mula Acharya Liansheng
Diterjemahkan oleh Zhiwei Zhu

Dulu ada orang yang datang kesini, ia melihat kita bersadhana bersama sekali

setiap hari, setelah pergi ia berkata :  Kalian setiap hari bersadhana bersama

seperti ini, lantas bisa menjadi Budha?

Maksudnya adalah: Setiap hari menyembah Budha, menyembah Bodhisatva,

menyembah Dharmapala, melakukan gerakan-gerakan ini dan itu, bisakah

menjadi Budha?  Sebenarnya, pertanyaan ini sangat bagus,

mari kita jawab seperti ini: Belum tentu menjadi Budha.

Setiap hari antara pukul empat sampai pukul lima sore datang kesini untuk

bersadhana bersama, anda lakukan hal ini selama 20 tahun, 50 tahun pun

belum tentu anda menjadi Budha, mengapa? Sama-sama melafal Nama Budha,

tetapi satunya terlahirdi Tanah Suci, satu lagi tidak, mengapa ?  Sama-sama

bersadhana disini, ada orang yang dapat menjadi Budha dengan tubuh ini juga,

ada yang bukan hanya tidak menjadi Buddha malah jatuh ke dalam Neraka,

apa sebabnya?

Melatih sadhana yang sama, mengapa ada yang bisa menjadi Budha dengan tubuh

ini juga, sedangkan yang lain tetap sebagai orang awam duniawi? Ini tergantung

pada dengan apa anda menekuni sadhana itu, anda menggunakan ‘Wujud Luar’ ()

dalam sadhana (seperti yang baru saja kita lakukan di dalam sesi sadhana bersama ini, yang

Anda semua dapat lihat adalah Wujud Luar), yang berarti: Mulut anda menjapa ‘Om. 

Amitiewa. Sie’, tangan membentuk mudra Amitabha, juga bervisualisasi Amitabha, cara dan 

urutan yang Anda lakukan sudah benar, akan tetapi anda bersadhana dengan menggunakan 

wujud luar, anda tidak bersadhana dengan menggunakan ‘batin’ (內心) anda. Seandainya anda 

setiap hari seperti ini melafal Sutra, meditasi juga tidak sepenuh hati, dengan terusmenerus 

melakukan ini selama dua puluh tahun, lima puluh tahun, pada saat bersadhana anda duduk 

disana tanpa bergerak, relatif tidak banyak pikiran, anda bisa memperoleh sedikit berkah 

keberuntungan, atau mungkin juga tubuh sedikit lebih sehat, selain ini, anda tidak dapat 

apa-apa lagi.

Ada empat tingkat dalam bersadhana:

1. Wujud Luar 【外相. Pada sisi luar ini, yang semua orang dapat lihat adalah sama. 

Shizun tahu, Anda juga tahu. Kita semua melakukan hal yang sama. Inilah Wujud Luar.

2. Pelatihan Dalam 【內修】. Pelatihan diri dengan hati/pikiran/batin, yang telah 

menggunakan hati disebut pelatihan dalam. Pelatihan dalam adalah 

beberapa rincian visualisasi, termasuk didalamnya semua kata-kunci-rahasia visualisasi.

3. Pelatihan Rahasia 【密修. Pada saat anda bersadhana, anda telah menekuni 

dengan menggunakan batin bawah-sadar (潛意識) anda, ini disebut Pelatihan Rahasia.

4. Pelatihan Sangat Rahasia 【密密修】. Ini melatih dengan menggunakan 

‘kesadaran paling dalam’ (最深的意識), adalah melatih dengan menggunakan kesadaran 

yang tidak ada yang lebih tinggi/dalam lagi. Setelah anda bersadhana sampai pada tingkat 

pelatihan sangat rahasia, anda sendiri langsung serupa dengan Budha, bersadhana dengan 

secara total manunggal dengan Budha, ini disebut Pelatihan Sangat Rahasia.

Tanah Suci Sukhavati juga mempunyai empat Tanah Suci:

1. Tanah Yang Awam dan Suci Tinggal Bersama 『凡聖同居土』

ini adalah Tanah Suci Wujud Luar.

2. Tanah Faedah Upaya Kausalya 『方便有餘土』

ini adalah Tanah Suci pelatihan dalam, hanya Arahat yang dapat tinggal disini.

3. Tanah Agung Pahala Nyata 『實報莊嚴土』, 

ini adalah Tanah Suci pelatihan rahasia, tempat tinggal Budha Sambhogakaya.

4. Tanah Cahaya Nirvana Abadi 『常寂光土』

Tanah Suci sangat rahasia, tempat tinggal Budha Dharmakaya.

Tanah Suci Sukhavati juga terbagi menjadi empat Tanah Suci, kita bersadhana

juga sama terbagi menjadi empat tingkat pelatihan. Jangan kira kita disini

duduk dan melakukan gerakan-gerakan ini dan itu, dalam waktu singkat telah

selesai bersadhana, tetapi, seandainya anda gunakan ‘kesadaran yang paling

dalam’ di dalam pelatihan, maka anda akan menjadi Budha dengan tubuh ini juga.

Seandainya anda melatihnya dengan menggunakan ‘Wujud Luar’, orang lain

melakukan gerakan apa, saya juga melakukan gerakan apa; orang lain melakukan

apa, saya juga melakukan apa; orang lain menjapa apa, saya juga menjapa apa;

orang lain memvisualisasikan apa, saya juga memvisualisasikan itu, semuanya

hanyalah formalitas, maka anda adalah orang awam duniawi.

Melatih diri, wajib sampai kepada pelatihan dalam (visualisasi dengan pikiran);

lalu melatih dengan ‘batin bawah sadar’; terakhir sampai pada pelatihan dengan

‘kesadaran paling dalam’.

Anda memasuki ‘kesadaran paling dalam’, tanpa perlu anda melakukan gerakan-gerakan tertentu, tetap saja anda akan menjadi Budha dengan tubuh yang ini juga.

Om Mani Padme Hum.

Leave a comment »

Pergi sendiri ke surga atau menunggu di jemput sang Buddha ?

Pergi Sendiri Atau Dijemput.

Oleh Maha Mula Acharya Liansheng
Diterjemahkan oleh Funglie Huang.

Memperoleh penjemputan ke surga Sukhavati lebih baik? Ataukah dengan

mengandalkan kekuatan diri sendiri dengan melalui tahapan dhyana satu, dua,

tiga hingga terus hingga naik keatas surga ?

Pertanyaan siswa : “Mohon tanya Maha Guru, agar kita dapat terlahirkan 

di Surga Maha Padmini  Loka, apakah lebih baik melalui kekuatan penjemputan? 

Ataukah dengan penekunan sendiri melalui dhyana pertama, dhyana kedua, 

dhyana ketiga, Rupadhatu, Arupadhatu. Perbandingan dari kedua ini, 

manakah yang lebih baik?“

Jawaban Maha Guru : “Tentang kelahiran di Tanah Suci ini ada faktor internal

 dan ada faktor eksternal, kekuatan diri sendiri dan kekuatan dari luar. 

Seperti kita bicarakan ketika anda melatih api internal, kemudian memasuki

 samadhi, kemudian daya roh diri sendiri keluar, munculnya Tubuh Maya, 

secara spontan anda langsung tiba di Buddha Loka, anda sendiri 

menjelma menjadi Buddha, ini merupakan daya kekuatan dari 

penekunan bhavana tubuh anda sendiri, cara seperti ini baru 

peringkat pertama. (hadirin bertepuk tangan) 

Jadi misalnya Saya yang hanya duduk disini menunggu orang 

lain datang menjemput, ini adalah peringkat kedua.

Pertanyaan siswa : “Hendak pergi sendiri agaknya penuh 

kesukaran dan sulit, jika dijemput langsung ke alam suci sepertinya lebih 

cepat, lebih nyaman; jika hendak berlatih sampai dhyana pertama, dhyana

 kedua, dhyana ketiga, kekuatan penekunan diri sendiri tidak cukup, 

pencapaian ke-Buddha-an tidak memadai, yang mana seharusnya dari 

Rupadhatu, Arupadhatu, hingga tiba ke Maha Padmini Loka. Makna 

penjemputan langsung adalah tumimbal lahir dengan karmawarana bawaan, 

antara tumimbal lahir beserta karmawarana bawaan atau dengan pene-

kunan diri sendiri melalui dhyana dari tahap pertama, kedua, Rupadhatu, 

Arupadhatu, kedua jenis ini manakah yang lebih baik?”

Jawaban Maha Guru : “Tentu saja cara ini kelihatan lebih nyaman! Buddha 

Amitabha datang menjemput anda, cara ini paling nyaman, dengan cara 

nyaman pun bisa tiba ke Buddha Loka,  anda jangan mempunyai  pikiran 

seperti ini . sebaiknya harus punya ambisi, milikilah sedikit ambisi ,

berusaha keras dengannya, saya sendiri akan berusaha mencapai 

ke-Buddha-an, saya tidak mau orang lain datang menjemput, maka anda

juga harus berusaha keras.”

Pertanyaan siswa : “Karena Rupadhatu dan Arupadhatu masih dalam lingkup 

Tri Loka samsara, sedangkan penjemputan mencapai ke-Buddha-an ini adalah 

menuju Sukhavati Loka Memperoleh penjemputan ke Sukhavatiloka lebih baik? 

Ataukah dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri melalui tahapan 

dhyana satu, dua, tiga terus hingga naik keatas?”

Jawaban Maha Guru : “Bila berbicara menurut ajaran Buddhisme, ada sebagian 

yang menganjurkan lebih aman apabila dijemput Buddha Amitabha, penekunan 

diri sendiri terkadang apabila kurang tekun bisa jatuh kembali, (hadirin tertawa)

 keduanya juga boleh saja! Kedua-duanya sama! Tapi bila anda kuatir kekuatan 

belum cukup penekunan belum memadai, di saat itu anda baru boleh berteriak 

memanggil Buddha datang menolong anda. (Maha Guru tertawa)”

Pertanyaan siswa : “Menekuni Tantrayana benar-benar sulit, amat sukar, untuk 

itu penekunan agar dijemput ke alam suci harusnya dikerjakan dengan baik!”

Jawaban Maha Guru : “Dalam Buddhisme ada ‘metode mudah’, 

‘metode mudah’ adalah memohon Yidam datang menjemput anda; 

ada lagi ‘metode sukar’, ‘metode sukar’ ini lebih sulit. Seperti yang tadi anda 

katakan, satu tahapan demi tahapan ditekuni, ditekuni hingga diri sendiri pada 

akhirnya menjelma menjadi Buddha, cara ini disebut ‘metode sukar’. 

Dengan demikian sudah mengerti ya?

(siswa menjawab : Iya) (hadirin bertepuk tangan)

Untuk menekuni metode mudah salah satunya adalah penjapaan mantera Hati

Maha guru 8 juta kali. Setiap siswa TBSN harus bertekad menjapa hingga 8 juta.

apalagi bila usia anda di atas 40 tahun.

Koleksi Dharmadesana mengenai japa 8 juta kali Mantra Hati

Maha Guru. 聖尊蓮生活佛綜合開示關於持誦八百萬遍上師心咒

thanks to : Nking Daden Vajra Acarya Huijun , for providing articles collection

Diterjemahkan oleh Funglie Huang

Pencapaian keberhasilan ‘Satu Hati’ Segenap Buddha Loka pun bisa dijelajahi

Sesi tanya jawab Buddha Dharma Dharmadesana Maha Guru Lian Sheng

9 Maret 2006 di Cetya kota P’an-Chiau

Umat bertanya : Ketika berjalan sambil menyebut nama Buddha apakah perlu

membentuk mudra, kedua mata apakah perlu setengah dipejamkan?

Jawab Maha Guru : Jika mata ditutup akan terjatuh,

 (Maha Guru tertawa) (Hadirin tertawa) bakal menabrak dinding, jika anda 

menjapa berjalan nama Buddha, hitunglah langkah kaki, dan japa nama 

Buddha, itu sudah boleh, mata tetap harus dibuka, tangan juga tidak harus 

membentuk mudra.

Tanya : Di Koran Zhenfo, Maha Guru berkata ketika di tempat perbelanjaan 

bisa sambil berjalan menjapa nama Buddha, dengan cara ini apakah hati 

tidak akan bercabang?

Jawab Maha Guru : Ketika Saya jalan-jalan dalam tempat perbelanjaan, 

selama setengah jam, sebenarnya hati ini tidak di tempat perbelanjaan, hati 

ini berada di pergerakan kaki, yakni berjalan sambil menjapa nama Buddha, 

terus menerus dijapa,… inilah langkah kaki sambil menjapa nama Buddha. 

Jadi yang paling utama adalah hati anda, yakni sedang menjapa mantra, 

sedang menjapa nama Buddha, sedangkan langkah kaki ini  = olahraga.

Tanya : Apakah penjapaan 8 juta kali mantra hati Maha Guru mesti dengan 

hati yang penuh konsentrasi?

Jawab Maha Guru : Menjapa mantra hati sebanyak 8 juta kali, sebenarnya 

adalah caramendorong anda semua agar kerap menjapa mantra, sebab 

dalam Tantrayana ada yang dinamakan (keberhasilan japa Mantera),

serupa dengan aliran sukhavati melalui penjapaan 4 aksara nama A-mi thuo-fo.

satu hati dijapa hingga selesai, jadi paling baik ketika menjapa mantra adalah

dengan satu hati terkonsentrasi. Jika anda bisa dengan satu hati menjapa mantra

hingga 8 juta kali akan terjamin pasti terlahir di sukhavatiloka. Namun pada

kehidupan nyata ada kalanya pikiran anda tiba-tiba menuju tempat lain,

hal ini dinamakan japa bebas. Sebenarnya japa bebas pun boleh, asalkan

anda menjapa hingga genap 8 juta kali maka itu sudah boleh, saat anda

terpikir ke tempat lain, anda boleh menambah japa lagi. ini adalah upaya

kausalya untuk segenap insan.

Deng Zhen-Feng dalam 1 tahun genap menjapa mantra hati 

Maha Guru 8 juta kali

Kutipan artikel buku ke -206 Buddha Hidup Lian Sheng : ‘Chao Ji Da Fa Li’

Maha Daya AbhijnaMenampakkan rupa di atas angkasa

Aku mempunyai seorang siswa (Deng Zhen Feng) ia menulis : “setiap siswa yang

bersarana kepada TBSN  tahu bahwa menjapa mantera hati guru genap 8 juta kali pasti terlahir

di sukhavati Maha Padmini Loka..Angka 8 juta ini bagi diri saya sungguh angka yang 

teramat jauh(banyak), namun saya telah berhasil melaksanakannya, bahkan hingga

melampauinya. Ketika saya memantapkan hati pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2005 , 

agar dalam satu tahun genap menjapa 8 juta kali mantraom kulu lien seng siti hum,

 maka saya setiap hari senantiasa gigih dan tekun menjapa mantra.

Pada tahun yang sama hari Selasa tanggal 22 bulan 11, siang hari jam 11.30 – 12.00,

adalah momen yang paling menakjubkan dalam kehidupan saya!  Saat itu masih

dalam jam kerja. Saya naik ke atas balkon kantor sambil mulut tetap menjapa

mantra. Tanpa hati saya menengadahkan kepala memandang panorama

di sekeliling, lalu memandang cakrawala langit yang tak berbatas. Walaupun

demikian, dalam mulut saya masih tetap menjapa mantra. Memandang hingga

ke langit tak berujung adalah satu kebiasaan pribadi saya, cakrawala langit tanpa

batas ini membuat hatiku terasa lega dan lapang.

Tanpa sengaja, dalam momen seketika itu juga, saya ternyata melihat Guru

Sarana-ku, Buddha Hidup Lian Sheng Lu Sheng-Yen, menampakkan rupa di atas

cakrawala langit. Paras Maha Guru menampilkan seulas senyuman, dengan rona

muka berseri dan penuh kehangatan, tanpa mahkota Dharma, raut wajah tampak

dengan jelas. Maha Guru menampakkan wujud setengah badan, ini nyata! Saya

sendiri beranggapan, menampakkan rupa di atas cakrawala langit adalah hal yang

tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin hal ini terjadi di diriku, pasti perasaan

keliru, pasti perasaan keliru yang timbul karena penjapaan mantra! Tetapi, dilihat

sekali lagi, masih ada. Ini adalah suatu yang benar-benar nyata.

Saya terpikirkan begini, inilah kontak yukta, benar-benar tlah kontak yukta!”

Maha Guru Lu dengan gamblang dan lugas mengatakan kepada anda sekalian,

Deng Zhen-Feng benar nyata telah menyaksikan :anda merenungi diri-Ku, 

Aku pasti menampakkan rupa!

Ketika sepotong besi kecil bertemu besi bermedan magnet besar─Kontak 

batin nyata (keberhasilan japa mantraCheng Ren-he shixiong)

Oleh : Xiao Xiao – reporter Koran Zhenfo Bao.

Pada tanggal 1 bulan Maret 2008, Yang Mulia Buddha Hidup Lian Sheng dalam

Dharmadesana kebaktian akhir mingguSadhana Yidam Padmasambhava:

menunjukkan :

“Aku mempunyai seorang siswa bernama Cheng Ren-He, ia berasal dari Nan-Tou

Taiwan, seorang petani, di rumahnya terdapat lahan untuk bercocok tanam.

Vajra Acarya Lian Ning mengetahui hal ini, sadhana apapun tidak ia tekuni, ia

hanya mendengarkan ujar Maha Guru, bahwa menjapa 8 juta kali mantra hati,

maka akan tumimbal lahir di Maha Padmini Loka. Saudara sepenekunan (shi xiong)

ini berdasarkan ucapan-Ku, tlah menjapa 8 juta kali mantra hati Maha Guru.

Cheng Ren He shixiong usai genap menjapa 8 juta kali mantra hati Maha Guru,

pada malam harinya langsung tiba di Maha Padmini Loka. Ia berkata ia malah sempat

mandi dan berenang di dalam air delapan kebajikan kolam teratai , timbunan karma

warana dirinya semenjak dulu kesemuanya dibersihkan tuntas. Ia lebih lanjut

mengatakantelah menyaksikan berbagai rupa warna Maha Padmakumara, tak

terhitung, tak terbatas Padmakumara kecil. Fenomena seperti Cheng Ren-He

shixiong ini disebut (keberhasilan japa dharani, adanya niat yang teguh untuk dikerjakan,

maka anda pasti akan berhasil. Maha Guru juga sangat gigih mengerjakannya. Japa mantra 

sangatlah penting, kita dalam keseharian sebaiknya lebih banyak menjapa mantra, kurangi 

waktu mengobrol, kurangi membuat karma ucapan.”

Pada tanggal 1 Februari 2006 Maha Guru pada Cetya Xiang Hua menguraikan

keraguan siswa/i.

Tanya : “Maha Guru, bagaimana andaikan dalam sepanjang hidup ini tak berhasil

menunaikan penjapaan 8 juta kali mantra hati Maha Guru?”

Jawab Maha Guru : “8 juta kali mantra hati ini, anda tidak perlu menghitung sudah

berapa kali, asalkan anda terus menerus menjapa, anda tak perlu menghitung sudah

berapa kali jumlahnya, tak perlu diurus, anda setiap hari japa japa dan japa, tak perlu

dihitung berapa kali, maka anda tidak akan diganggu rintangan ini bukan?! Setiap hari

dijapa, berjalan juga dijapa, Saya setiap waktu juga menjapa, misalnya waktu Saya

melakukan push-up!satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Amitofo, telah sepuluh kali, 

Saya tidak peduli telah Ku japa berapa kali, Saya acap kali menjapa seperti demikian.”

***

Pada tanggal 17 Februari 1995, Dharmadesana Maha Guru Lian Sheng di

Vihara Fu-You Leizangshi , berikut kutipan satu bagian ceramah Dharmah

mengenai penjapaan 8 juta kali Mantra Hati

Pandita Dharmaduta Lian Zhen : “Sdr/I sepenekunan, hari ini Maha Guru kita

sangat welas asih, akan memberikan kesempatan untuk bertanya, hadirin sekalian

yang mempunyai pertanyaan dalam penekunan bhavana, sekarang bisa menggunakan

kesempatan yang langka nan berharga ini, kesempatan yang mungkin dalam

sepanjang hidup anda sukar diketemui menghadap Yang Mulia Maha Gurucarya

agar diberikan Dharmadesana untuk kita semua, sekarang silahkan bertanya.”

Sdr sepenekunan : “Maha Guru dalam ‘Daya Magis Mantra’ pernah mengatakan,

asalkan genap menjapa 8 juta kali Mantra Hati, maka bisa tumimbal lahir di alam

suci Buddha loka, tertera di dalamnya hanya 8 juta kali, namun ketika menjapa

ada kalanya begini… kualitas nya… tidak selalu bagus, jadi apakah kualitas ini

haruslah mencapai suatu tingkatan dulu barulah bisa, mohon babaran dari Maha Guru.”

Maha Guru : “Oh, jadi begini, cara japa mantra ini ada banyak rupanya semisal, ada

banyak sekali metode menjapa mantra, ada visualisasi japa nama Buddha, seperti

mengamati rupa, visualisasi Yidam ini kemudian anda melanjutkan japa mantra;

kemudian ada juga japa Dharani, japa Dharani ialah hanya menjapa mantra-Nya saja,

apapun tak dipikirkan, ada juga yang disebut tanpa rupa, tanpa rupa adalah apapun

tidak divisualisasi, tidak membentuk mudra, kemudian terus menjapa mantra; ada

lagi yang disebut japa vajra, japa vajra adalah lidah bergerak tanpa suara, ada lagi

dengan suara, ada lagi japa hati, berputar didalam hati, ada lagi visualisasi aksara

mantra berputar, satu mantra satu aksara demikian terus menerus berputar,

cara penjapaan banyak beraneka ragam, ada lagi yang dinamakan japa bebas,

japa bebas ialah ketika anda berjalan dijapa, dalam mobil juga dijapa, mengendarai

mobil juga dijapa , ini disebut japa bebas.Tak peduli cara penjapaannya, tidak ada

namanya kualitas japa mantra itu baik atau tidak, ini adalah hasil pikiran anda sendiri

apakah kualitas inibaik atau tidak baik, bukankah demikian? Kesemuanya ini boleh!

(hadirin bertepuk tangan) anda japa bebas juga boleh, seperti sembari berjalan,

sambil melihat panorama sambil dijapa juga boleh, mengendarai mobil juga boleh,

tetap dihitung, semuanya tetap dihitung

Sdr sepenekunan : Asalkan mencapai 8 juta kali?

Maha Guru : “Benar! (hadirin bertepuk tangan) ini adalah keberhasilan japa

dharani, maknanya adalah terus menjapa mantra ini sehingga tampak cahaya suci,

inilah keberhasilan! Mengenai 8 juta kali, ini adalah jumlah angka, ada sebagian orang

tidak perlu 8 juta kali, ia telah melihat cahaya suci, namun walaupun cahaya suci ini

tak terlihat mata, cahaya suci ini tetap berada!”

***

Dharmaraja Buddha Hidup Lian Sheng pada hari Sabtu 1 Maret 2008 memberikan

ceramah Dharma di Vihara Vajragarbha Seattle usai kebaktian mingguan

Berikut kutipan salah satu bagian dari Dharmadesana

Cheng Ren-He menyaksikan MahaPadminiLoka setelah genap penjapaan 8 juta x mantra hati Maha Guru

“Berbicara mengenai penyelamatan segenap insan, hendak mengusahakan agar

segenap insan membangkitkan sraddha yang kokoh sangat sukar. Penyebabnya

adalah ada insan yang pada awal mula nya memohon Dharma sambil membawa

pengharapan, ketika pengharapan ini terwujud, maka hati Sraddha-nya serta merta

muncul. Namun, keinginan dari manusia tidak hanya satu , bahkan ada yang memiliki

100 buah keinginan, tak terhitung banyaknya keinginan ini; ketika diantara salah satu

keinginan tersebut ada yang tidak bisa terwujud, hati Sraddha-nya luntur; untuk itu,

menyelamatkan segenap insan itu sukar. Acarya Marpa juga demikian, ada

banyak sekali siswa datang ke tempatnya belajar Dharma, tapi pada akhirnya

meninggalkan tempatNya. Cercaan yang Ia alami juga banyak sekali.

Disini Saya katakan sesuatu yang akan berikan pengharapan untuk anda sekalian,

dahulu Maha Guru bukankah pernah berkata hendak membawa semua umat ke

Maha Padmini Loka? Yang pernah pergi ke Maha Padmini Loka silahkan unjuk tangan.

Tidak ada! Ini agak mengecewakan. Coba Saya tanyakan anda sekalian, yang telah

menjapa mantra hati Maha Guru hingga di atas 8 juta kali silahkan unjuk tangan.

8 juta kali! (Bhiksu Lhama Lian Yin unjuk tangan) Anda telah menjapa 8 juta kali pun

masih turun ke neraka congkel gigitkah?! (Maha Guru tertawa) Anda bahkan tidak

pernah mengunjungi Maha Padmini Loka? Wah, ini agak memalukan, Maha Guru yang

malu, bukan dia yang malu. Bhiksu Lhama Lian Yin berkata, telah menjapa 8 juta kali

mantra hati Maha Guru, namun dilimpahkan jasanya kepada orang lain,

tak heran dia belum kesana.”

“Ada seorang siswa bernama Cheng Ren-He, ia berasal dari Nan-Tou Taiwan,

seorang petani, di rumahnya terdapat lahan untuk bercocok tanam. Sadhana

apapun tidak ia tekuni, ia hanya mendengarkan ujar Maha Guru, bahwa menjapa

8 juta kali mantra hati, maka akan tumimbal lahir di Maha Padmini Loka.

Saudara sepenekunan ini berdasarkan ucapan-Ku, tlah menjapa 8 juta kali mantra

hati Maha Guru. Cheng Ren-He shixiong usai genap menjapa 8 juta kali mantra hati

Maha Guru, pada malam harinya langsung tiba di Maha Padmini Loka. Ia berkata

ia malah sempat mandi dan berenang di dalam air delapan kebajikan kolam teratai ,

timbunan karma warana dirinya semenjak dulu kesemuanya dibersihkan tuntas.

Ia lebih lanjut mengatakan telah menyaksikan berbagai rupa warna Maha

Padmakumara, tak terhitung, tak terbatas Padmakumara kecil.

Jadi Ku katakan untuk anda semua, genap penjapaan 8 juta kali mantra hati

Maha Guru, sama seperti anda tinggal menunggu waktu menuju Maha Padmini Loka.

Cheng RenHe telah tiba kesana, telah menyaksikan alam Sukhavati Maha Padmini

Loka, kemudian dia turun kembali agar menjadi kesaksian bagi kita semua. Tidak

sampai disini saja lho, Maha Guru kemudian mewariskan sadhanaRupa Manunggal

「一合相」. Dalam Sutra Intan bukankah menyebutkanRupa Manunggal, disini siapa yang 

mengerti tentangRupa Manunggal」」? Buddha pernah membabarkan, segenap jagad semesta ini 

terbentuk dari kumpulan partikel, yakni kumpulan partikel yang sangat halus dan kecil bergabung, 

maka disebut jagad alam semesta, inilahRupa Manunggal. Tubuh kita ini sebenarnya adalah 

sel-sel yang amat kecil, di dalam sel terdapat inti sel yang amat halus, membentuk sebuah gen, 

tubuh ini terbentuk dari gabungan ini semua, kita manusia adalahRupa Manunggal

Jagad alam semesta ini adalahRupa Manunggal. Masih banyak lagiRupa Manunggal

proses tumimbal lahir dan nirvana adalahRupa Manunggal, ada dan sunya adalah

Rupa Manunggal, kebahagiaan dan sunyata adalahRupa Manunggal, ‘kye-rim’ 

(tahap pembangkitan awal) dan ‘dzog-rim” (tahap penyempurnaan) keduanya adalah

Rupa Manunggal. Jika anda bisa memahamiRupa Manunggal, maka akan tercerahkan. 

Saya berkata kepada Cheng Ren-He shixiong tentangRupa Manunggal, supaya ia mampu 

tercerahkan. Ini sangat sukar diketemui, fenomena seperti Cheng Ren-He shixiong ini disebut

(keberhasilan japa dharani), dengan sepenuh hati teguh dikerjakan maka anda pasti akan 

berhasil. Maha Guru juga mengerjakan dengan sepenuh hati yang kokoh. Japa mantra 

sangatlah penting, kita dalam keseharian sebaiknya lebih banyak menjapa mantra, kurangi

 waktu mengobrol, kurangi membuat karma ucapan.”

Leave a comment »

Pujian setelah Mantera 7 buddha penghapus karma

Syair Lengkap Setelah Mantra 7 Buddha Dalam Sutra Raja Agung Avalokitesvara

Translated by Lianhua Jun Shi An

十方觀世音 一切諸菩薩 誓願救眾生 稱名悉解脫
Shí fāng guānshìyīn yīqiè zhū púsà shìyuàn jiù zhòngshēng chēng-míng xī jiětuō
Sepuluh Penjuru Avalokitesvara dan Para Bodhisattva , berikrar menuntun para insan, membebaskan para insan dengan metode pelafalan Nama Agung.

若有智慧者 慇懃為解說 但是有因緣 讀誦口不綴
Ruò yǒu zhìhuì zhě yīnqín wèi jiěshuō dànshì yǒu yīnyuán dú-sòng kǒu bù zhui
Insan yang memiliki kebijaksanaan akan membabarkannya, bagi yang memiliki nidana akan melafalkannya tanpa henti

誦經滿千遍 念念心不絕 火燄不能傷 刀兵立摧折
Sòng jīng mǎn qiān-biàn niàn-niàn xin bù-jué huǒyàn bùnéng shāng dāobīng lì cuīzhé
Pelafalan genap seribu kali, selamanya dalam hati tiada pernah terputus, tak akan dicelakai oleh kobaran api, semua senjata akan hancur.

恚怒生歡喜 死者變成活 莫言此是虛 諸佛不妄說
Huì-nù shēng huānxǐ sǐzhě biànchéng huó mòyán cǐ shì xū zhū fo bù wàngshuō
Murka berubah menjadi suka cita, kematian menjadi kehidupan, jangan mengatakan ini semua merupakan kepalsuan, Buddha tak pernah berdusta.

高王觀世音 能救諸苦危 臨危急難中 死者變成活
Gāo-wáng guānshìyīn néng jiù zhū kǔ wēi lín wéi jínàn zhōng sǐzhě biànchéng huó
Raja Agung Avalokitesvara mampu menolong dari segala penderitaan dan marabahaya, menganugerahkan kebangkitan batin.

諸佛語不虛 是故應頂禮 持誦滿千遍 重罪皆消滅
Zhū fo yǔ bù xū shì gù yīng dǐnglǐ chí sòng mǎn qiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè
Ucapan Para Buddha tiada kepalsuan, oleh karena itulah haturkan penghormatan, lafalkan genap ribuan kali, segala dosa berat akan sirna.

薄福不信者 專貢受持經
Bo fú bùxìn zhě zhuān gòng shòu chí jīng
Bagi yang tidak memiliki keyakinan karena kurangnya berkah karunia, hendaknya memberikan sutra ini kepada yang berniat untuk mendalaminya.

念八大菩薩名號
Niàn bādà púsà mínghào
Melafalkan Nama Agung Asta Bodhisattva

南無觀世音菩薩摩訶薩 南無彌勒菩薩摩訶薩
Námó guānshìyīn púsà móhēsà Námó mílè púsà móhēsà
Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva ; Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva

南無虛空藏菩薩摩訶薩 南無普賢菩薩摩訶薩
Námó xūkōngzáng púsà móhēsà Námó pǔxián púsà móhēsà
Namo Akasagarbha Bodhisattva Mahasattva ; Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva

南無金剛手菩薩摩訶薩 南無妙吉祥菩薩摩訶薩
Námó jīngāngshǒu púsà móhēsà Námó miàojíxiáng púsà móhēsà
Namo Vajrapani Bodhisattva Mahasattva ; Namo Manjusri Bodhisattva Mahasattva

南無除蓋障菩薩摩訶薩 南無地藏王菩薩摩訶薩
Námó chú gàizhàng púsà móhēsà Námó di záng wáng púsà móhēsà
Namo Sarva-nivarana-viskambhin Bodhisattva Mahasattva ; Namo Ksitigarbha-raja Bodhisattva Mahasattva

南無諸尊菩薩摩訶薩
Námó zhū zūn púsà móhēsà
Namo Sarva Bodhisattva Mahasattva

願以此功德 普及於一切 誦滿一千遍 重罪皆消滅
Yuàn yǐ cǐ gōngdé pǔjí yú yīqiè sòng mǎn yīqiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè
Semoga dengan jasa pahala ini, dilimpahkan kepada para insan, dengan genap seribu kali, segala dosa berat sirna.

Merit Dedication :
May all beings be free from suffering and the causes of suffering

Leave a comment »

10 hari suci Ksitigarbha Bodhisatva

Padmakumara dan Ksitigarbha Bodhisattva Adalah Satu
Tgl 18 Lunar Tidak Hanya Merupakan Hari Unggul Bagi Padmakumara
Tgl 18 Lunar Juga Merupakan Hari Unggul Bagi Pemujaan Ksitigarbha Bodhisattva
Source : Taisho Tripitaka I No 20

Translated by Lianhua Jun Shi An

爾時閻魔法王重告大眾 : 善福眾生於十齊日,受持十戒存當苦悲
Kemudian, Yama Dharmaraja memberitahukan kepada para hadirin :
“Para insan yang berkebajikan dan memiliki berkah karunia, pada masa sepuluh hari suci, hendaknya menjalankan sepuluh sila, menjalani pembinaan diri dengan ketat dan mengembangkan karuna.”(Dan juga pada beberapa penanggalan lunar di bawah ini : )

一日至心進念定光佛
Tgl 1 sepenuh hati melafal Nama Agung Dipamkara Buddha

八日至心進念藥師琉璃光如來
Tgl 8 sepenuh hati melafal Nama Agung Bhaisajyaguru Vaiduryaprabha Tathagata

十四日至心進念賢劫千佛
Tgl 14 sepenuh hati melafal Nama Agung Seribu Buddha Bhadra-kalpa

十五日至心進念阿彌陀佛
Tgl 15 sepenuh hati melafal Nama Agung Amitabha Buddha

十八日至心進念地藏菩薩從旦至食供養稱名必定不受四惡道苦
Tgl 18 sepenuh hati melafal Nama Agung Ksitigarbha Bodhisattva
Sejak pagi sampai waktu makan dapat menghaturkan pujana dan melafalkan nama, pasti tidak akan terjerumus dalam derita empat alam rendah. (Asura, hewan, neraka dan preta)

二十三日至心進念勢至菩薩
Tgl 23 sepenuh hati melafalkan Nama Agung Mahasthamaprapta Bodhisattva

二十四日至心進念觀世音菩薩
Tgl 24 sepenuh hati melafal Nama Agung Avalokitesvara Bodhisattva

二十八日至心進念毗盧遮那如來
Tgl 28 sepenuh hati melafal Nama Agung Vairocana Tathagata

二十九日至心進念藥王菩薩
Tgl 29 sepenuh hati melafal Nama Agung Bhaisajyaraja Bodhisattva

三十日至心進念釋迦牟尼佛
Tgl 30 sepenuh hati melafalkan Nama Agung Sakyamuni Buddha.

如是十齊修習一年,能持十戒,能念十尊,能除疫病五病鬼使,得壽百年,得福百秋,命終之後生諸佛國
Demikianlah latihan sepuluh hari suci ini dilaksanakan selama satu tahun, dapat menjalankan sepuluh sila, melafalkan Nama Agung 10 Adinata, dapat menyingkirkan segala sakit penyakit dan lima setan penyakit, memperoleh panjang usia, memperoleh berkah karunia, dan setelah meninggal dunia akan terlahir di Negeri Para Buddha.

Leave a comment »