Pujian setelah Mantera 7 buddha penghapus karma

Syair Lengkap Setelah Mantra 7 Buddha Dalam Sutra Raja Agung Avalokitesvara

Translated by Lianhua Jun Shi An

十方觀世音 一切諸菩薩 誓願救眾生 稱名悉解脫
Shí fāng guānshìyīn yīqiè zhū púsà shìyuàn jiù zhòngshēng chēng-míng xī jiětuō
Sepuluh Penjuru Avalokitesvara dan Para Bodhisattva , berikrar menuntun para insan, membebaskan para insan dengan metode pelafalan Nama Agung.

若有智慧者 慇懃為解說 但是有因緣 讀誦口不綴
Ruò yǒu zhìhuì zhě yīnqín wèi jiěshuō dànshì yǒu yīnyuán dú-sòng kǒu bù zhui
Insan yang memiliki kebijaksanaan akan membabarkannya, bagi yang memiliki nidana akan melafalkannya tanpa henti

誦經滿千遍 念念心不絕 火燄不能傷 刀兵立摧折
Sòng jīng mǎn qiān-biàn niàn-niàn xin bù-jué huǒyàn bùnéng shāng dāobīng lì cuīzhé
Pelafalan genap seribu kali, selamanya dalam hati tiada pernah terputus, tak akan dicelakai oleh kobaran api, semua senjata akan hancur.

恚怒生歡喜 死者變成活 莫言此是虛 諸佛不妄說
Huì-nù shēng huānxǐ sǐzhě biànchéng huó mòyán cǐ shì xū zhū fo bù wàngshuō
Murka berubah menjadi suka cita, kematian menjadi kehidupan, jangan mengatakan ini semua merupakan kepalsuan, Buddha tak pernah berdusta.

高王觀世音 能救諸苦危 臨危急難中 死者變成活
Gāo-wáng guānshìyīn néng jiù zhū kǔ wēi lín wéi jínàn zhōng sǐzhě biànchéng huó
Raja Agung Avalokitesvara mampu menolong dari segala penderitaan dan marabahaya, menganugerahkan kebangkitan batin.

諸佛語不虛 是故應頂禮 持誦滿千遍 重罪皆消滅
Zhū fo yǔ bù xū shì gù yīng dǐnglǐ chí sòng mǎn qiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè
Ucapan Para Buddha tiada kepalsuan, oleh karena itulah haturkan penghormatan, lafalkan genap ribuan kali, segala dosa berat akan sirna.

薄福不信者 專貢受持經
Bo fú bùxìn zhě zhuān gòng shòu chí jīng
Bagi yang tidak memiliki keyakinan karena kurangnya berkah karunia, hendaknya memberikan sutra ini kepada yang berniat untuk mendalaminya.

念八大菩薩名號
Niàn bādà púsà mínghào
Melafalkan Nama Agung Asta Bodhisattva

南無觀世音菩薩摩訶薩 南無彌勒菩薩摩訶薩
Námó guānshìyīn púsà móhēsà Námó mílè púsà móhēsà
Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva ; Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva

南無虛空藏菩薩摩訶薩 南無普賢菩薩摩訶薩
Námó xūkōngzáng púsà móhēsà Námó pǔxián púsà móhēsà
Namo Akasagarbha Bodhisattva Mahasattva ; Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva

南無金剛手菩薩摩訶薩 南無妙吉祥菩薩摩訶薩
Námó jīngāngshǒu púsà móhēsà Námó miàojíxiáng púsà móhēsà
Namo Vajrapani Bodhisattva Mahasattva ; Namo Manjusri Bodhisattva Mahasattva

南無除蓋障菩薩摩訶薩 南無地藏王菩薩摩訶薩
Námó chú gàizhàng púsà móhēsà Námó di záng wáng púsà móhēsà
Namo Sarva-nivarana-viskambhin Bodhisattva Mahasattva ; Namo Ksitigarbha-raja Bodhisattva Mahasattva

南無諸尊菩薩摩訶薩
Námó zhū zūn púsà móhēsà
Namo Sarva Bodhisattva Mahasattva

願以此功德 普及於一切 誦滿一千遍 重罪皆消滅
Yuàn yǐ cǐ gōngdé pǔjí yú yīqiè sòng mǎn yīqiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè
Semoga dengan jasa pahala ini, dilimpahkan kepada para insan, dengan genap seribu kali, segala dosa berat sirna.

Merit Dedication :
May all beings be free from suffering and the causes of suffering

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: