Sutra Huang Ting

Sutra Huang ting dibaca untuk menghilangkan energi gelap dalam tubuh seperti sehabis kesurupan.

seperti dianjurkan Maha guru dalam kisah bab ke-8 “setan wanita” dari buku “Batin teduh seketika” (Living this moment in purity)

黄庭经

上有黄庭,下有关元,前有幽阙,后有命门,嘘吸庐外,出入丹田。审能行之可长

存,黄庭中人衣朱衣,关门壮龠盖两扉,幽阙侠之高魏魏,丹田之中精气

微,玉池清水上生肥,灵根坚固志不衰,中池有士服赤朱,横下三雨神所居,中外

相踞重閈之,神庐之中务修治,玄膺气管受精苻,急固子精以自持,宅中有士常衣

绛,子能见之可不病,横理长尺约其上,子能守之可无恙,呼吸庐间以自偿,保守

貌坚身受庆,方寸之中谨盖藏,精神还归老复壮,侠以幽阙流下竟,养子玉树杖可

扶,至道不烦不旁迕,灵台通天临中野,方寸之中至关下,玉房之中神门户,既是

公子教我者,明堂四达法海员,真人子丹当我前,三阙之间精气深,子欲不死修昆

仑,绛宫重楼十二级,宫室之中五采集,赤神之子中池立,下有长城玄谷邑,长生

要眇房中急,弃捐摇俗专子精,寸田尺宅可治生,系子长流心安宁,观志流神三奇

灵,闲暇无事修太平,常存玉房视明达,时念大仓不饥渴,役使六丁神女谒,閈子

精路可长活,正室之中神所居,洗心自治无敢汙,历观五藏视节度,六府修治洁如

素,虚无自然道之故,物有自然事不烦,垂拱无为心自安,虚无之居在廉间,寂寞

旷然口不言,恬淡无为游德园,积精香洁玉女存,作道忧柔身独居,扶养性命守虚

无,恬淡无为何思虑,羽翼以成正扶疏,长生久视乃飞去,五行参差同根节,三五

合气要本一,谁与共之升日月,抱珠怀玉和子室,子自有之持无失,即欲不死藏金

室,出月入日是吾道,天七地三回相守,升降五行一合九,玉石落落是吾宝,子自

有之何不守,心晓根蒂养华采,服天顺地合藏精,七日之奇吾相舍,昆仑之性不迷

误,九原之山何亭亭,中有真人可使令,蔽以紫宫丹城楼,侠以日月如明珠,万岁

照照非有期,外本三阳物自来,内养三神可长生,魂欲上天魄入渊,还魂反魄道自

然,旋玑悬珠环无端,玉石户金身貌坚,载地玄天迫乾坤,象以四时赤如丹,前仰

后卑各异门,送以还丹与玄泉,象龟引气致灵根,中有真人巾金巾,负甲持苻开七

门,此非枝叶实是根,昼夜思之可长存。仙人道士非可神,积精所致和专仁,人皆

食谷与五味,独食大和阴阳气,故能不死天丰既,心为国主五藏王,受意动静气得

行,道自守我精神光,昼日照照夜自守,渴自得饮饥自饱,经历六府藏卯酉,转阳

之阴藏于九,常能行之不知老,肝之为气调且长,罗列五藏生三光,上合三焦道饮

浆,我神魂魄在中央,随鼻上下知肥香,立于悬膺通神明,伏于老门候天道,近在

于身还自守,精神上下开分理,通利天地长生草,七孔已通不知老,还坐阴阳天门

候,阴阳下于通神明,过华盖下清且凉,入清冷渊见吾形,其成还丹可长生,下有

华盖动见精,立于明堂临丹田,将使诸神开命门,通利天道至灵根,阴阳列布如流

星,肺之为气三焦起,上伏天门候故道,窥离天地存童子,调利精华调发齿,颜色

润泽不复白,下于咙喉何落落,诸神皆会相求索,下有绛宫紫华色,隐在华盖通六

合,专守诸神转相呼,观我诸神辟除耶,其成还归与大家,至于胃管通虚无,閈塞

命门如玉都,寿专万岁将有余,脾中之神舍中宫,上伏命门合明堂,通利六府调五

行,金木水火土为王,日月列宿张阴阳,二神相得下王英,五藏为主肾最尊,伏于

大阴藏其形,出入二窍舍黄庭,呼吸庐间见吾形,强我筋骨血脉盛,恍惚不见过清

灵,恬淡无欲遂得生,还于七门饮大渊,道我玄膺过清灵,问我仙道与奇方,头载

白素距丹田,沐浴华池生灵根,被发行之可长存,二府相得开命门,五味皆至善气

还,常能行之可长生。

永和十二年五月二十四日五山阴县写

Huáng Tíng  Jīng,

Shàng yǒu huáng tíng, xià yǒuguān yuán, qián yǒu yōu quē,hòu yǒu mìng mén, xū xī lú wài, chūrù dāntián. Shěn néng xíng zhī kě cháng Cún, huángtíngzhōng rén yī zhū yī, guānmén zhuàng yuè gài liǎng fēi, yōu quēxiázhī gāo wèi wèi, dāntián zhī zhōng jīng qì Wēi,

yùchí qīngshuǐ shàng shēng féi, líng gēn jiāngù zhì bù shuāi, zhōng chí yǒu shì fú chì zhū, héng xià sān yǔ shén suǒ jū, zhōngwài Xiāng jù zhòng hàn zhī, shén lú zhī zhōng wu xiūzhì, xuán yīng qìguǎn shòujīng fú, jí gù zi jīng yǐ zìchí, zhái zhōng yǒu shì cháng yī Jiàng, zǐ néng jiàn zhī kěbù bìng, héng lǐ cháng chǐ yuē qí shàng,

zǐ néng shǒuzhī kě wúyàng, hūxī lú jiān yǐ zì cháng, bǎoshǒu Mào jiān shēnshòu qìng, fāngcùn zhī zhōng jǐn gài cáng, jīngshén hái guī lǎo fùzhuàng, xiá yǐ yōu quē liúxià jìng, yǎngzǐ yùshù zhàng kě Fú, zhì dào bù fán bù páng wù, língtái tōngtiān lín zhōngyě, fāngcùn zhī zhōng zhì guān xià, yù fáng zhī zhōng shén ménhù, jìshì Gōngzǐ jiào wǒ zhě, míngtáng sì dá fǎ hǎiyuán, zhēnrén zǐ dān dāng wǒ qián,

sān quē zhī jiān jīng qì shēn, zi yù bùsǐ xiū kūn Lún, jiàng gōng chóng lóu shí’èr jí, gōngshì zhī zhōng wǔ cǎijí, chìshén zhīzǐ zhōng chí lì, xià yǒu chángchéng xuán gǔ yì, chángshēng Yào miǎo fáng zhōng jí, qì juān yáo sú zhuān zi jīng, cùn tián chǐ zhái kě zhì shēng, xì zi cháng liú xīn ānníng, guān zhì liú shén sān qí Líng, xiánxiá wú shì xiū tàipíng, cháng cún yù fáng shì míngdá, shí niàn dà cāng bù jī kě, yìshǐ liù dīng shénnǚ yè, hàn zi Jīng lù kě cháng huó, zhèng shì zhī zhōng shén suǒ jū, xǐxīn zìzhì wú gǎn wū, lì guān wǔ cáng shì jié dù, liù fǔ xiūzhì jié rú Sù, xūwú zìrán dào zhī gù, wù yǒu zìrán shì bù fán, chuígǒng wúwéi xīn zì ān, xūwú zhī jū zài lián jiān,

jìmò Kuàng rán kǒu bù yán, tiándàn wúwéi yóudéyuán, jī jīng xiāng jié yùnǚ cún, zuò dào yōu róu shēn dújū, fúyǎng xìngmìng shǒu xū Wú, tiándàn wú wéi hé sīlǜ, yǔyì yǐ chéngzhèng fúshū, chángshēng jiǔ shì nǎi fēi qù, wǔháng cēncī tónggēn jié,

sānwǔ Hé qì yào běn yī, shuí yǔgòng zhī shēng rì yuè, bào zhū huái yù hézi shì, zǐ zì yǒu zhī chí wú shī, jí yù bùsǐ cáng jīn Shì, chū yuè rù rì shì wú dào, tiān qī de sān huí xiāng shǒu, shēngjiàng wǔháng yī hé jiǔ, yùshí luòluò shì wú bǎo, zǐ zì Yǒu zhī hébù shǒu, xīn xiǎo gēn dì yǎng huá cǎi, fú tiānshùn de hé cáng jīng, qī rì zhī qí wú xiāng shě, kūnlún zhī xìng bù mí Wù, jiǔ yuán zhī shān hé tíngtíng, zhōng yǒu zhēnrén kě shǐ lìng, bì yǐ zǐ gōng dān chénglóu, xiá yǐ rì yuè rú míngzhū, wànsuì Zhào zhào fēi yǒuqī, wài běn sān yáng wù zì lái, nèi yǎng sān shén kě chángshēng, hún yù shàngtiān pò rù yuān, huánhún fǎn pò dào zì Rán, xuán jī xuán zhū huán wúduān, yùshí hù jīn shēn mào jiān, zài de xuán tiān pò qiánkūn, xiàng yǐ sì shí chì rú dān, qián yǎng Hòu bēi gè yì mén, sòng yǐ huán dān yǔ xuán quán, xiàng guī yǐn qì zhì líng gēn, zhōng yǒu zhēnrén jīnjīn jīn, fù jiǎ chí fú kāi qī Mén, cǐ fēi zhīyè shí shì gēn, zhòuyè sī zhī kě cháng cún. Xiānrén dàoshi fēi kě shén, jī jīng suǒ zhì hé zhuān rén, rén jiē Shí gǔ yǔ wǔwèi, dú shí dàhé yīnyáng qì, gù néng bùsǐ tiān fēng jì,

xīn wèi guó zhǔ wǔ cáng wáng, shòu yì dòngjìng qì de Xíng, dào zì shǒu wǒ jīngshén guāng, zhòu rìzhào zhào yè zì shǒu, kě zìdé yǐn jī zì bǎo, jīnglì liù fǔ cáng mǎo yǒu, zhuǎn yáng Zhī yīn cáng yú jiǔ, cháng néng xíng zhī bùzhī lǎo, gān zhī wéi qì tiáo qiě zhǎng, luóliè wǔ cáng shēng sānguāng, shàng hé sānjiāo dào yǐn Jiāng, wǒ shén húnpò zài zhōngyāng, suí bí shàngxià zhī féi xiāng, lì yú xuán yīng tōng shénmíng, fú yú lǎo mén hou tiāndào, jìn zài Yú shēn hái zì shǒu, jīngshén shàngxià kāi fèn lǐ, tōng lì tiāndì chángshēng cǎo, qī kǒng yǐ tōng bùzhī lǎo, hái zuò yīnyáng tiānmén Hou, yīnyáng xià yú tōng shénmíng,guò huágài xià qīng qiě liáng,

rù qīnglěng yuān jiàn wú xíng, qí chéng hái dān kě chángshēng, xià yǒu Huágài dòng jiàn jīng, lì yú míngtáng lín dāntián, jiāng shǐ zhū shén kāi mìng mén, tōng lì tiāndào zhì líng gēn, yīnyáng liè bù rú liú Xīng, fèi zhī wéi qì sānjiāo qǐ, shàng fútiān mén hou gùdào, kuī lí tiāndì cún tóngzǐ, diào lì jīnghuá tiáo fā chǐ, yánsè Rùnzé bù fù bái, xià yú lóng hóu hé luòluò, zhū shén jiē huì xiāng qiúsuǒ, xià yǒu jiàng gōng zǐ huá sè, yǐn zài huágài tōng liù Hé, zhuān shǒu zhū shén zhuǎn xiāng hū, guān wǒ zhū shén pì chú yé, qí chéng hái guī yǔ dàjiā, zhìyú wèi guǎn tōng xūwú,

hàn sāi Mìng mén rú yù dōu, shòu zhuān wànsuì jiāng yǒuyú, pí zhōng zhī shén shě zhōng gōng, shàng fú mìng mén hé míngtáng, tōng lì liù fǔ diào wǔ Xíng, jīn mù shuǐhuǒ tǔ wéi wáng, rì yuè liè sù zhāng yīnyáng, èr shén xiāng dé xià wáng yīng, wǔ cáng wéi zhǔ shèn zuì zūn, fú yú Dà yīn cáng qí xíng, chūrù èr qiào shě huáng tíng, hūxī lú jiān jiàn wú xíng, qiáng wǒ jīngǔ xuèmài shèng, huǎnghū bùjiànguò qīng Líng, tiándàn wú yù suì de shēng, hái yú qī mén yǐn dà yuān, dào wǒ xuán yīngguò qīng líng, wèn wǒ xiandào yǔ qí fāng, tóu zài Bái sù jù dāntián,

mùyù huá chí shēnglíng gēn, pī fà xíng zhī kě cháng cún, èr fǔ xiāng dé kāi mìng mén, wǔwèi jiē zhì shàn qì Hái, cháng néng xíng zhī kě chángshēng. Yǒnghé shí’èr nián wǔ yuè èrshísì rì wǔshān yīn xiàn xiě.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: